Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Ecomline UG (haftungsbeschränkt), Mellumweg 14, 28197 Bremen, Duitsland, return@nordestic.zendesk.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Het volgende adres moet u gebruiken voor de retourzendingen:
SIA KWUD / Valdis Kravalis
Paleju iela 10
Ikskile, LV-5052
Latvia

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, exclusief leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen, te rekenen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen. De kosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Voor de terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Wij zullen u de waarde van de goederen terugbetalen, exclusief de kosten van de retourzending. Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan dertig dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Stuur de retourzending naar:                   

SIA KWUD / Valdis Kravalis
Paleju iela 10
Ikskile, LV-5052
Latvia

De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van dertig dagen verzendt. Wij dragen geen kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.
Modelformulier voor annulering

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

- Aan Ecomline UG (haftungsbeschränkt), Mellumweg 14, 28197 Bremen, Duitsland, return@nordestic.zendesk.com

- Retouradres:  SIA KWUD / Valdis Kravalis
Paleju iela 10
Ikskile, LV-5052
Latvia


- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende diensten
goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.