1. toepassingsgebied
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst door consumenten en ondernemers.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan tegengesproken; zij worden pas deel van het contract, indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. contractsluitende partij, sluiting van het contract, correctiemogelijkheden
De koopovereenkomst is gesloten met Ecomline UG (haftungsbeschränkt).

Door de producten in de online winkel te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die u daartoe in het bestelproces ter beschikking worden gesteld en worden toegelicht. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod van de goederen in de winkelwagen aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3e contract taal, contract tekst opslag
Beschikbare taal/talen voor het sluiten van de overeenkomst: Duits

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de tekst van de overeenkomst niet langer toegankelijk via het internet.

4. leveringsvoorwaarden
Verzendkosten worden toegevoegd aan de aangegeven productprijzen. U kunt meer te weten komen over de verzendkosten in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen op de verzendingsmanier. Een afhaling van de goederen is helaas niet mogelijk.

Wij leveren niet aan pakstations.

5. betaling
In onze winkel kunt u kiezen tussen de volgende betaalmethoden:

Kredietkaart
Bij het opgeven van de bestelling geeft u uw creditcardgegevens. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst aanmelden, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het indienen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Onmiddellijk door klarna
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgeleid naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, dient u te beschikken over een bankrekening die geactiveerd is voor internetbankieren, zich dienovereenkomstig te identificeren en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via Apple Pay te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, geregistreerd zijn bij de dienstverlener Apple, de Apple Pay-functie geactiveerd hebben, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Google Pay
Om het factuurbedrag via Google Pay te betalen, moet u bij de dienstverlener Google geregistreerd zijn, de Google Pay-functie geactiveerd hebben, zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Aankoop op rekening via Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij aankoop op rekening als betalingsmogelijkheid aan. Gelieve er nota van te nemen dat Klarna-facturen alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat de betaling in elk geval aan Klarna moet worden overgemaakt. Als u op rekening bij Klarna koopt, krijgt u de goederen altijd eerst en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier.

6. recht van herroeping
U hebt recht op het wettelijke recht op annulering zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden.

7. voorbehoud van eigendomsrechten
De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Voor ondernemers geldt bovendien: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop ontstaan - onafhankelijk van een eventuele combinatie of vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met een nieuwe zaak - draagt u bij voorbaat ter hoogte van het factuurbedrag aan ons over, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

8. transportschade
Voor consumenten geldt het volgende: Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u dergelijke gebreken zo spoedig mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter wel om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende: Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij de goederen hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Onder handelaars geldt de in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) geregelde verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken. Indien u verzuimt de daarin vermelde gebreken te melden, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de keuring niet herkenbaar was. Dit is niet van toepassing indien wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

9 Garantie en waarborgen
Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
In geval van aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: indien het gebrek zich voordoet na het verstrijken van één jaar vanaf de levering van de goederen, zijn de aanspraken wegens gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na de levering van de goederen voordoen, kunnen worden opgeëist binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen.
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf de overdracht van het risico. De verkoop van gebruikte goederen is onderworpen aan de uitsluiting van elke garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres overeenkomstig § 445a BGB blijven onaangetast.
Met betrekking tot ondernemers gelden uitsluitend onze eigen specificaties en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij zijn niet aansprakelijk voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Indien de geleverde zaak gebrekkig is, verlenen wij ondernemers in eerste instantie garantie, naar onze keuze, door het gebrek te herstellen (verbetering achteraf) of door een zaak zonder gebreken te leveren (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt in de volgende gevallen
- in geval van verwonding van leven, lichaam of gezondheid
- in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim en bedrieglijke opzet
- in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- binnen de reikwijdte van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
- voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.
Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u per geval bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.

Klantenservice: Onze klantenservice is te bereiken onder het e-mailadres: support@nordestic.zendesk.com.

10 Aansprakelijkheid
Voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij steeds onbeperkt aansprakelijk
- in geval van verwonding van leven, lichaam of gezondheid
- in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim
- in het geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
- voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.
Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die bij het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het ontstaan typisch te verwachten was.
Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

11. geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

12. slotbepalingen
Indien u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.